Yasal Uyarı

Aşağıda belirtilen içerikten kasıt Edefter.Org, Vergi.Org, Ymm.Net, Aloymm.Com, eYMM.info adlı web siteleri ile Türk Vergi Rehberi mobil uygulamasına ait içeriklerin tamamıdır. İçerik sahibi, bu içerikleri yayımlayan taraftır.

Anılan web sitelerinde 3568 sayılı Kanun gereğince hizmet sunulmamaktadır.

İçerik görüntülenmesine, kopya edilmesine, çıktı alınmasına ve dağıtımına aşağıdaki koşullara uyulması doğrultusunda izin verilir:

İçerik sadece bilgi amaçlı kullanılır.

İçerik ticari olmayan amaçlar için kullanılmalıdır.

İçeriğin her bir kopyası veya kısmı kendi içinde bu yayım hakkı bildirimini içermelidir.

İçerikte belirtilen her bir program, yayım, tasarı, ürün, uygulama, yazılım, teknoloji, bilgi, teknik bilgi ya da fikir; içerik sahibine veya onun yerel uygulamaları ya da diğer ilgili gruplara ait fikri mülkiyet hakları dahil diğer haklarının konusu olabilir ve bunların kullanım hakkı size ait değildir.

İçerik özel bir konu ya da konular hakkında genel bilgi sağlamayı amaçlamaktadır ve bu tür konulara ilişkin uygulamalar bu içerik içinde kapsamlı bir şekilde belirtilmez. Dolayısıyla, bu içerikte yer alan bilgiler muhasebe, vergi, yasal, yatırım, danışma ya da diğer profesyonel öneri veya hizmetleri içermeyi amaçlamaz. Mali durumunuzu ya da işinizi etkileyebilecek herhangi bir karar almadan veya herhangi bir adım atmadan önce YMM’ye başvurmanızda yarar vardır.

İçerik olduğu gibi verilmiştir ve bu bilgilere veya içeriğe ilişkin sarih veya zımni herhangi bir beyanda bulunulmamış, herhangi bir teminat sağlanmamıştır. İçeriğin, yukarıda açıklananlarla sınırlı olmaksızın, hatasız olduğuna ya da kalite veya performansla ilgili herhangi bir belirli kriteri karşılayacağına dair garanti sağlanmaz. İçerik sahibi, kalite garantisi, ticari unvan, belli bir amaca uygunluk, anlaşma şartlarına riayet, uyumluluk, güvenlik ve doğruluk ile ilgili teminatlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın tüm zımni teminatlarla ilgili olarak hiçbir sorumluluk kabul etmediğini açık bir şekilde beyan eder.

Bu içeriğin veya buradaki bilgilerin kullanımından doğabilecek riskler size aittir. Bu bilgileri veya içeriği kullanmanız doğrultusunda oluşabilecek zarar riski de sizin sorumluluğunuzdadır.

İçerik sahibi, onun yerel uygulamaları, bağlantıları, ortakları, müdürleri, hissedarları ya da çalışanlarından hiçbiri herhangi bir özel, dolaylı, tesadüfi, önemli ya da cezai zararlardan veya sözleşmeden, yasal durumdan veya şahsi kusur ve hatalardan kaynaklanan zararlardan (sınırlama ve ihmal olmaksızın) ya da diğer türlü bu içeriğin veya buradaki bilgilerin kullanımı ile ilişkili başka herhangi bir zarardan sorumlu değildir.

Web sağlayıcılarındaki bazı bağlantılar, içeriğin kontrolünde olmayan üçüncü şahıslar tarafından sağlanan kaynakların elde edilmesine yol açmakta ise, içerik sahibi bu kaynakların doğruluğuyla ya da bu kaynaklarla ilgili diğer özellikleri hakkında hiçbir beyanda ya da teminatta bulunmamaktadır.

Programlarımız

Eser Sevinç tarafından hazırlanan bilgisayar programı kullanımları öncelikle halkımızın gereksinimlerini karşılamaya yöneliktir.

Kullanıcılar, vergi mükelleflerinin ve mükelleflerle ilgili kimselerin şahıslarına, muamele ve hesap durumlarına, işlerine, işletmelerine, servetlerine veya mesleklerine mütaallik olmak üzere öğrendikleri sırları veya gizli kalması lâzımgelen diğer hususları ifşa edemezler ve kendilerinin veya üçüncü şahısların nef'ine kullanamazlar.
Ancak, vergi güvenliğini sağlamak amacıyla Gelir Vergisi mükelleflerinin yıllık Gelir Vergisi, sermaye şirketlerinin Kurumlar Vergisi beyannamelerinde gösterdikleri matrahları (zarar dahil) ve beyanları üzerinden tarh olunan Gelir ve Kurumlar Vergileri ile mükelleflerin ad ve unvanları, Katma Değer Vergisi Beyanname bilgileri ve e-defterler üzerinde yer alan bilgiler ile sisteme girişi yapılabilen her türlü bilgi ve belgeler sistemimiz tarafından kayıt altına alınabilir.
Ayrıca, kamu görevlilerince yapılan adlî ve idarî soruşturmalar ile ilgili olarak talep edilen bilgi ve belgeler ile bankalara, yapacakları vergi tahsiline yönelik bilgiler verilebilir. Sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenledikleri veya kullandıkları vergi inceleme raporuyla tespit olunanların, kanunla kurulmuş mesleki kuruluşlarına ve 3568 sayılı Kanunla kurulan birlik ve meslek odalarına bildirilmesi vergi mahremiyetini ihlal sayılmaz.
Kullanıcı tarafında, sistemimiz üzerinden elde edilen bilgiler ele alınarak mükelleflerin haysiyet, şeref ve haklarına tecavüz etmemeyi taahhüt ederler. Aksi durumda, sistemimiz bu konuda bir sorumluluk yüklenmez.

Biz Kimiz?

E. Maliye Başmüfettişi Eser Sevinç

Eser Sevinç

Eser Sevinç

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü mezunu olan Eser Sevinç, lisans üstü çalışmasını 1997 yılında ABD'de Ferris State Üniversitesinde Master Science in Information Systems Managemet master derecesini elde ederek tamamlamıştır.

Eser Sevinç, 1988 yılında Maliye Müfettiş Yardımcısı olarak başladığı mesleğini 2000 yılında Maliye Başmüfettişi olarak tamamlamıştır. 1999 yılında Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nde Daire Başkanlığı, 2001-2005 yıllarında BDDK-TMSF bünyesinde Tahsilat Dairesi Başkanlığında Yardımcı olarak kamu görevini sürdürmüştür. Özel sektörde sürdürülen mesleki faaliyetler sonucunda, 2018 yılında emekli olmuştur.

2015 yılından itibaren yazılım işleri ile ilgilenmekte olup vergisel programlar oluşturmuştur. Site üzerindeki programlar ücretsiz olarak kullanılabilmektedir.

İletişim

Mobil: +90 533 690 74 36

Maslak 1453 Mah. T4a Blok No:73 Maslak Sarıyer İstanbul